دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی

0
1089

دکتر سیدتقی کبیری نماینده شهرستان های خوی و چایپاره در سال های اول و دوم مجلس دهم، عضو عادی کمیسیون اقتصادی بود.
در سال سوم به هیات رئیسه این کمیسیون مهم مجلس راه یافت و مسئولیت دبیری دوم کمیسیون اقتصادی را عهدار شد.
وی در سال چهارم با کسب اکثریت آراء به عنوان دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید