عضو ناظر مجلس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

0
107

دکتر کبیری به عنوان عضو ناظر مجلس در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی حضور دارد.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها را با ۱۲۳ رأی اخذ شده انتخاب کردند که براساس آن آقایان سیدتقی کبیری و محمدقسیم عثمانی به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ آذربایجان غربی انتخاب شدند.