بازدید دکتر کبیری از کارگاه ساخت ماسک در خوی و گفتگو با مدیریت این کارگاه

0
30