تذکر کتبی دکتر کبیری به وزیر نیرو: چرا علیرغم انجام مطالعات تکمیلی سد غازان، دستور اجرایی شدن آن صادر نمی شود؟

0
54

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید